CSRD och ESRS – när och för vilka företag?

När EUs Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD – klubbades igenom i EU-parlamentet i november 2022 så togs ett stort steg på vägen mot en strömlinjeformad hållbarhetsrapportering i paritet med den finansiella rapporteringen.

Jenny Fransson

Senior Director, Practice Lead Sustainabiliity Affairs

+46 72 143 36 19

Mail

När EUs Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD – klubbades igenom i EU-parlamentet i november 2022 så togs ett stort steg på vägen mot en strömlinjeformad hållbarhetsrapportering i paritet med den finansiella rapporteringen.

Den nya hållbarhetsrapporteringen kommer tjäna som underlag för bedömning av hur olika företag bidrar till transformationen till en hållbar utveckling av samhället och därmed styra kapitalet i ”rätt riktning”. Totalt kommer cirka 50 000 företag inom EU att omfattas av CSRD och tillhörande European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Alla behöver dock inte börja rapportera på en och samma gång och detta är vad som gäller nu (utifrån vad vi vet i skrivande stund):

  • För räkenskapsåret 2024, dvs. de redovisningar som publiceras 2025, ska företag som i dagsläget omfattas av EU:s Non-Financial Reporting Directive (NFRD) – vilket är noterade företag och allmännyttiga företag såsom banker och försäkringsföretag med mer än 500 anställda – rapportera enligt CSRD och ESRS. Observera att detta är färre företag än de som omfattas av Årsredovisningslagens (ÅRL) krav på hållbarhetsrapport eftersom de kraven även omfattar noterade och onoterade företag med mer än 250 anställda. Dessa sistnämnda företag ska för räkenskapsåret 2024 fortfarande avge en hållbarhetsrapport enligt ÅRL såtillvida ingen ändring sker av ÅRL fram till dess.
  • För räkenskapsåret 2025 ska alla stora företag som uppfyller minst två av de tre storlekskraven – mer än 250 anställda, balansomslutning på mer än 20 MEUR, nettoomsättning på mer än 40 MEUR – rapportera enligt CSRD och ESRS. Detta innebär att de företag som för räkenskapsåret 2024 fortfarande kunde rapportera enligt ÅRL nu också måste rapportera enligt CSRD och ESRS.
  • Sista gruppen företag som omfattas av CSRD och ESRS är noterade små och medelstora företag, med undantag för noterade microföretag, vilka ska rapportera för räkenskapsåret 2026. Små och medelstora företag kommer dock inte behöva rapportera i samma utsträckning som de större företagen och det kommer att komma mindre omfattande rapporteringsstandarder framöver för dessa företag.
  • Notera att även icke-EU företag som har värdepapper noterade i EU också omfattas av kraven ovan.

För de företag som omfattas i ett första skede kan det kännas lite stressigt då det gäller det att få datainsamling, processer och interna kontroller på plats redan under 2023. Tips kring hur man kan tänka kring implementeringen av CSRD och ESRS och vilka steg man kan ta kommer i februari.

”Som specialister inom års- och hållbarhetsredovisning samt hållbarhetskommunikation följer Hallvarsson & Halvarsson utvecklingen av CSRD och ESRS noggrant. Vi vill kunna hjälpa våra kunder utifrån de nya förutsättningarna som kommer att gälla när CSRD och ESRS väl träder i kraft och tillsammans med dem skapa framtidens årsredovisningar”, säger Jenny Fransson, ansvarig för Sustainability Affairs på Hallvarsson & Halvarsson.

Mer läsning