Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Svensk kod för bolagsstyrning har reviderats

Ta del av Anna Lienharts kunskap om hur den uppdaterade koden påverkar noterade och statligt ägda bolag. 

InsertSvensk kod för bolagsstyrning har reviderats, och från och med 1 november i år gäller den nya versionen. Koden reviderades senast 2009 och trädde i kraft 1 februari 2010. Mot bakgrund av de fem år som gått sedan den senaste revisionen genomförde Kollegiet under 2013 flera rundabordssamtal, en öppen remissförfrågan och ett högnivåsymposium för att identifiera behov av regelförändringar.

Den övergripande slutsatsen från dessa aktiviteter var att koden i huvudsak fungerar bra och att några större förändringar inte behövs, men att det finns skäl att se över vissa detaljer. Ett ytterligare skäl för en översyn är EU-kommissionens fortsatta arbete på bolagsstyrningsområdet, med ett antal regelförslag som följd.

H&H:s egen bolagsstyrningsexpert, Anna Lienhart, svarar nedan på sex snabba frågor om den reviderade Koden.

Hej Anna! Kan du ge några exempel på förändringar i den reviderade Koden?

  • Först och främst är det några av förändringarna som påverkar Bolagsstyrningsrapporten. Bland annat ska internkontrollrapporten även beskriva styrelsens åtgärder för uppföljningen av internkontrollen och hur rapporteringen till styrelsen sker. Bolagsstyrningsrapporten ska också ange hur styrelseutvärderingen har genomförts och redovisats.
  • Nytt i den reviderade Koden är även att styrelsens utvärdering av ersättningssystem nu ska publiceras på webben senast tre veckor före årsstämman, det vill säga samtidigt som övriga handlingar som ska behandlas på stämman. Tidigare gällde publicering på webben senast två veckor före årsstämman.

Det är också skärpta krav på Valberedningar, de ska:

  • beakta krav på mångsidighet och eftersträva en jämn könsfördelning
  • redovisa arbetet mot jämn könsfördelning till bolagsstämma där val äger rum
  • redogöra för hur valberedningens arbete bedrivits

Påverkar detta rapporteringen för 2015?

  • Ja, eftersom den reviderade Koden gäller från och med 1 november i år.

Hur påverkas bolag som ska börsnoteras?

  • Koden tillämpas från tidpunkten för börsnoteringen – tidigare gällde från nästföljande årsstämma. Dock inte retroaktivt, det vill säga att erforderliga stämmobeslut får fattas efter noteringen.

Hur påverkas utländska bolag?

  • Koden ska tillämpas av bolag vars aktier eller depåbevis handlas på en reglerad marknad. Om utländsk Kod tillämpas ska bolaget ange vilken och antingen redovisa denna på webben eller utfärda en Bolagsstyrningsrapport enligt denna.

Vilka bolag berörs av Koden?

  • Alla bolag som är noterade på en reglerad marknad i Sverige. I statens ägarpolicy framkommer det även att Koden ska tillämpas av statligt ägda bolag.

Slutligen, vad är ditt tips om man behöver hjälp att förstå eller tolka Koden?

  • Att höra av sig till oss på H&H, vi har flera rådgivare som gärna hjälper till.

Tack Anna! text here

Cookies
This website uses cookies as described in our Cookie policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.