Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Tonen på toppen är avgörande för verksamheters arbete mot mutor

I ett internationellt samarbete för att ta fram en global certifierbar standard för best practice mot mutor har Sverige drivit frågan om ledningens ansvar.
Säg det bolag idag som inte upplever ökande krav på hållbarhet och affärsetik. Kunder, leverantörer och civilsamhället har höjt ribban för vad företag förväntas prestera och rapportera i frågor såsom klimatpåverkan och anti-korruption.

Anti-korruption ses som det område inom företagens sociala ansvarstagande som är mest kontroversiellt och svårast att arbeta med,strategiskt och operativt [1] Ref. . Samtidigt kan korruption förknippas med de flesta utmaningarna inom hållbarhet – från otillåtna miljöutsläpp till brott mot mänskliga rättigheter.

Korruptionen förvränger marknadsmekanismerna och skapar förluster motsvarande 5 procent av global BNP, mycket ”tack vare” att 2/3 av världens länder anses ha allvarliga korruptionsproblem. Sverige är inte undantaget problematiken. De senaste årens skandaler talar för sig själva, samtidigt som vi är en strängt exportberoende ekonomi.

Jakten på den heliga gralen vad gäller förebyggande och hantering av mut- och korruptionsrisker har fortlöpt i ljuset av detta. Mängden krav och uppförandekoder som enskilda företag förväntas förpliktiga sig till kan verka outsinliga. Samtidigt vet vi att det inte finns en lösning som passar alla, med hänsyn till industri, omfattning och modell på affärsverksamheten. Bara riskanalysen i sig kräver en företagsanpassad insats för att verkligen ge effekt.
I syfte att ge stöd till aktörer i både privat och offentlig sektor att arbeta med dessa frågor, utifrån sitt verksamhetsuppdrag, har ett ledningssystem mot mutor tagits fram. Arbetet med att ta fram den internationella standarden har nu pågått i tre år.

Fyrtio länder inklusive Sverige har medverkat i processen att arbeta fram en global best practice som både uppfyller kraven i avgörande extraterritoriella lagar såsom UK Bribery Act och den amerikanska FCPA, kan täcka lokala regelverk, och som går att arbeta med inom ramarna för den väletablerade metodiken för ISO-standarder. Standarden heter ISO37001, är certifierbar och lanseras till årsskiftet.

Sverige har drivit frågan om ledningens ansvar och lyckats få den förtydligad om styrelsens roll och ansvar. Detta ser vi som oerhört viktigt då högsta ledningens engagemang och tonen på toppen är avgörande för hela verksamhetens arbete mot mutor. Frågor kring due diligence och inkluderandet av ansvar för affärspartners har likaså varit i fokus under arbetet med att ta fram standarden.

Genom att kunna enas kring en global standard som dessutom kan integreras med existerande ledningssystem enligt ISO, har vi mycket att vinna. Standarden är dessutom utformad för att kunna användas av både stora och små verksamheter. Den bygger inte på en binär kryssa-i-rutan exercis, utan sätter höga krav på de revisorer som ska bedöma hur väl en verksamhets ledningssystem fungerar, hur man arbetar med riskanalys, internutbildning i mutfrågor mm.

Det är också tydligt att verksamheter som redan är ISO-certifierade för t.ex. kvalitet eller miljö har en grund att stå på och som kraven i ISO37001 låter sig väl integreras med. Därför hoppas vi att farhågan att små och mindre företag som vill certifiera sitt ledningssystem mot mutor nu måste ställas inför helt nya förutsättningar ska kunna undanröjas. Det är inget nytt hjul som uppfunnits. Det är nya ekrar som läggs till ett existerande nav.

ISO37001 är kontentan av best practices för arbete mot mutor på global nivå, stödd av det största internationella standardiseringsorganet i världen. Den omfattar rapportering, men tyngdpunkten är hanteringen i den operativa verksamheten, implementeringen av tydliga rutiner och arbetssätt, uppföljning samt verifiering av externt behörigt certifieringsorgan.

Det är precis där vi uppfattar att behovet är störst. Vi ser detta som en unik möjlighet att erbjuda ett arbetssätt som är det närmaste en benchmarking av ledningssystem mot mutor man kan komma.
Standarden beräknas finnas på marknaden vintern 2016/2017, och förväntningarna internationellt är stora. Arbetet med att ta fram den närmar sig nu slutet. I början av april kommer den svenska arbetsgruppen för ISO37001 att rapportera in resultaten från den svenska remissrundan. Du kan också ge dina kommentarer genom att gå in på SIS hemsida.

Efter remissrundan ser vi i den svenska arbetsgruppen till att driva en fortsatt dialog kring hur marknaden bäst kan dra nytta av standarden. För slutligen, även om Sverige rankas som ett av världens minst korrupta länder, är vi långt ifrån problemfria.

DEBATT Publicerad på VA.se 2016-03-15 13:12 av Louise Brown, Helena Sjöholm och Hans De Geer, se länk här.

Louise Brown
Medlem i svenska arbetsgruppen för ISO37001, Principal Advisor Sustainability Assessments DNV GL Business Assurance

Helena Sjöholm
Ordförande svenska arbetsgruppen för ISO37001, Senior Advisor Direndi

Hans De Geer
Medlem i svenska arbetsgruppen för ISO37001, Senior Advisor CSR Hallvarsson & Halvarsson

[1] Ref. DNV GL & UN Global Compact:  IMPACT: Transforming Business, Changing the World – The United Nations Global Compact, 2015

 

 

Cookies
This website uses cookies as described in our Cookie policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.