Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Årsredovisningsseminarium i ny inramning

Varje år sedan 2004 har Hallvarsson och Halvarsson bjudit in sina kunder till ett årsredovisningsseminarium för att dela med oss av våra insikter och idéer från årets årsredovisningsskörd.

Årets upplaga av seminariet hade en helt ny inramning i form av Nordic Financial Communication Summit, ett unikt event som under en intensiv dag samlade många av Sveriges främsta experter inom finansiell kommunikation för spännande föredrag och diskussioner. Årsredovisningsseminariet lockade 130 besökare varav många senare anslöt till det fortsatta programmet för Summit. Här följer korta sammandrag av seminariets programpunkter:

Trender och goda exempel från årsredovisningsskörden 2017

Ett stående inslag i årsredovisningsseminariet är en genomgång av trender och goda exempel från årsredovisningsskörden. Maria Hanell, chef för finansiell rapportering på H&H, berättade om årets spaningar; inte helt överraskande behåller hållbarhetsrapporteringen sin position i fokus för årsredovisningarnas utveckling; Årsredovisningslagens nya hållbarhetskrav har medfört en mer omfattande beskrivning av hållbarhetsaspekterna i företagens verksamheter. Samtidigt har utvecklingen mot fler integrerade redovisningar och färre separata hållbarhetsredovisningar bromsat in. Knappt hälften av de 100 största börsbolagen hade en årsredovisning med integrerad ansats och drygt 20 av bolagen hade en separat hållbarhetsredovisning.

Värdeskapande, omvärldstrender och drivkrafter för framtiden vävs ihop i allt starkare, mer sammanhängande och välstrukturerade berättelser där företagen strävar efter att sätta den egna verksamheten i ett större sammanhang. Överhuvudtaget anammar årsredovisningarna ett alltmer samhälls- och omvärldsorienterat perspektiv, en naturlig följd av ett ökat fokus på hållbart värdeskapande och företagens roll i samhället. Maria pekade på en intressant utveckling där företag i inledningen av årsredovisningen med stora bilder och korta programförklaringar målar upp en bild av vad företaget gör och varför. Navigeringen i årsredovisningarna följer gärna affärsmodellens struktur, inklusive de globala trender och drivkrafter som ger affärsmodellen sin logik, och förstärker strävan att sätta företagen i sina sammanhang.

Medan framvagnen blir alltmer omvärldsorienterad hamnar den organisatoriska beskrivningen av företagen i förvaltningsberättelsen för att ge en mer avskalad och renodlad förklaring till intäkter och resultat. Förvaltningsberättelsen förändras ytterligare genom att allt fler företag väljer att integrera förvaltningsberättelsen med räkenskaperna, samt genom att använda diagram och illustrationer. Även de finansiella noterna har ompaketerats och presenteras på nya mer ändamålsenliga sätt och med navigering som hjälper läsaren. Det har blivit vanligare med hållbarhetsnoter som presenterar hållbarhetsdata och detaljer i företagets hållbarhetsarbete.

Nästan alla de 100 största börsbolagen trycker fortfarande sin årsredovisning även om upplagorna minskar. I år har däremot digitala kortversioner av årsredovisningen, så kallade One Pagers, slagit igenom.

Slutligen resonerade Maria om olika möjligheter att nå fler intressenter genom att använda material från årsredovisningen i olika kanaler och också marknadsföra årsredovisningen exempelvis via Linkedin och andra sociala medier.

Erfarenheter från årsredovisningslagens nya hållbarhetskrav

Mycket har hänt inom hållbarhetsrapporteringen sedan de första hållbarhetsredovisningarna dök upp för cirka 20 år sedan. Åse Bäckström, chef för Sustainability Affairs hos H&H berättade om årets stora nyhet på området som är årsredovisningslagens krav på att noterade bolag över en viss storlek ska upprätta en lagstadgad hållbarhetsrapport.

Enligt Åse hade man kunnat vänta sig att denna hållbarhetsrapport normalt sett skulle införlivas med företagens hittillsvarande hållbarhetsredovisningar. Det har dock visat sig att många företag valt att upprätta en separat hållbarhetsrapport vid sidan av sin vanliga, och egentligen frivilliga, hållbarhetsredovisning. En orsak till denna utveckling skulle kunna vara att den lagstadgade hållbarhetsrapporten avges av styrelsen vilket inte nödvändigtvis gäller för hållbarhetsredovisningen.

Det ger en onödigt förvirrande struktur och förhoppningsvis kommer vi redan nästa år att se många fler årsredovisningar där hållbarhetsredovisning och -rapport utgör en enhet. Det skulle också kunna bidra till att skapa en starkare röd tråd i rapporterna där samband mellan hållbarhetspolicyer, hållbarhetsmål, risker, resultat och KPI:er tydliggörs.

Rörlig media inom finansiell kommunikation – trender och strategier

Även Niclas Grunewald, vd på Creo, blickade närmare tjugo år tillbaka i tiden i inledningen av sin presentation när han berättade om de första webcastade kvartalsrapportspresentationerna från 2002. Och även här har mycket hänt. Sedan begynnelsen har tekniken förfinats betydligt och både ljud och bild håller hög nivå och är i allmänhet rent av synkade!

Idag har film en självklar plats i den finansiella kommunikationen; det skrivna ordet i all ära, men rörliga bilder och ljud förmedlar ett helt annat register av intryck och hjälper till att förstärka ett budskap så att det stannar mycket längre hos åhöraren. Rörlig media bidrar till ökad transparens, ger längre besökstid på företagens webbplatser och är det är lättare att mäta spridning än för skriftlig information.

Tips inför en webcast är att alltid träna talespersonerna. Börja på utsatt tid och använd väntetid inför sändningsstart till att sätta stämningen genom ”pausbilder” i form av filmklipp. Använd primärt en sändningsplattform man har kontroll över. Facebook och Youtube kan vara lämpliga komplement.

Vi vill passa på att tacka alla gäster vid seminariet och hoppas få välkomna er tillbaka till årsredovisningsseminariet och Nordic Financial Communication Summit även nästa år!

 

 info@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 39 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med systerbyråerna Berntzon:BylundBysted, Comprend, Consilio International, Creo, Hilanders, Identx, Intellecta, Involve, Jung Relations, Mindmakers PR, Savvy, Socialminds, Springtime, Tomorrow, och Wonderland bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group

Cookies
This website uses cookies as described in our Cookie policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.