Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Bra IR bygger förtroendekapital

En förändringsprocess eller en kris kan utlösa efterfrågan på Investor Relations. Den naturliga utgångspunkten är att kunden vänder sig till HH och efterfrågar ”bra IR”. Och vad är då bra IR? Svaret är inte helt enkelt, och innebär att man som leverantör av dylika IR tjänster behöver ha en bred komptensbas för att svara upp mot behovet. Vad bra IR är beror nämligen bl.a. på vilken typ av resurs som efterfrågas, bolagets storlek, bolagets verksamhet, situationen bolaget befinner sig i, men också hur ägarbasen ser ut.

Aktieutvecklingen

Ibland händer det att kunder vänder sig till H&H när aktien backar. Men aktieutvecklingen i sig är ingen direkt måttstock på hur bra IR är. Aktiens utveckling är nära kopplad till många olika element där bolagets resultat och utdelningar, börsens humör och den allmänna konjunkturen är de viktigaste, och där transparent kommunikation fungerar som en bra kudde och stöd - speciellt när det går sämre och bolaget levererar siffror som inte motsvarar marknadens förväntningar. Men hur bra kommunikationen än är, så kan den inte täcka upp för dåliga prestationer och resultat. Däremot kan bra IR styra förväntningarna så att värderingen blir rimlig och minska volatiliteten i aktien.

Transparent kommunikation

Mycket av IR insatserna, går således ut på att hantera förväntansbilden och identifiera eventuella gap i hur bolaget uppfattas (perception) och vill uppfattas (image). Man kan säga att bra IR innebär insikt och förmåga att förenkla och förtydliga bolagets strategi och komplexitet. Bra IR mejslar ut huvudbudskap och förstår vilka de huvudfrågor är som investerarna vill ha svar på. Investerarna vill inte ha svar på allt, men de vill ha svar på de faktorer som kan påverka värderingen av bolaget. Transparens innebär också att man inte undviker svåra frågor och utmaningar och bara kommunicerar det som går bra. Insiktsfull, korrekt och adekvat information ökar förståelsen, kunskapen och medvetenheten om bolaget. Bra IR kommunikation är långsiktig, eftersom bolaget förstår att förr eller senare kommer allt upp till ytan. Även det man helst inte vill att skall flyta upp.

Strategiska investerarmöten

När man skissar på en IR strategi används ibland antalet investerarmöten som en slags måttstock på bra IR. Men här gäller kvalitet framom kvantitet. I en del bolag springer ledningen på en stor mängd möten utan att fundera på vad avsikten med dessa möten är. Strategin bör väl trots allt vara att träffa rätt investerare och prioritera? Det kan ibland räcka med några få strategiskt valda möten för att uppnå den förändring i aktieägarbasen som man eventuellt strävar efter. Tillgänglighet och närvaro är viktigt, men få bolag har råd att famla i blindo.

Hållbarhet

Om man som IR tror att man kan skippa hållbarhetsrapporteringen och överlåta den till andra så är man fel ute. En insiktsfull IR vet att hållbarhet är en del av investerarnas agenda och att det gäller att identifiera och utveckla en standardiserad rapportering som ökar jämförbarheten mellan olika bolag i samma sektor eller mellan peers. Precis som vi har vissa nyckeltal som gör det möjligt för investerare att finansiellt analysera olika investeringsalternativ i samma sektor (t.e.x omsättningstillväxt, rörelsemarginal eller P/E) så vill investerarna effektivt kunna analysera ESG-indikatorer som är relevanta för sektorn och bolaget. Bra IR innebär att bolaget vet att det finns en koppling mellan hållbarhet och finansiell prestanda. Bolaget vet att bra hållbarhet ger lägre risk och högre avkastning.

Synlighet i media

Bra IR innebär att bolaget inser att ett investeringsbeslut är mer än bara en sifferexercis. IR-funktionen kartlägger vilka element som påverkar investerarna och bevakar dessa. En av dessa element är media inklusive sociala media. Förutom att hantera det stora informationsflödet, behöver man nå ut i bruset. Spela på rätt känsloregister, berätta en story som engagerar och som skapar förtroende och som intresserar. Det räcker inte med att skicka ut ett pressmeddelande. Dialog, transparent kommunikation och tydliga budskap och en förståelse för media logiken och mediadramaturgin är viktiga delar i det som är bra IR.

IR handlar om kommunikation, där man genom att identifiera och analysera gapet mellan formulerat budskap och tolkning, får en uppfattning om hur effektiv kommunikationen är. En ambition för oss på HH är att minimera dessa gap och hjälpa kunderna bygga förtroendekapital.

Helena Nordman-Knutsson, Capital Markets info@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 39 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med systerbyråerna Berntzon:BylundBysted, Comprend, Consilio International, Creo, Hilanders, Identx, Intellecta, Involve, Jung Relations, Mindmakers PR, Savvy, Socialminds, Springtime, Tomorrow, och Wonderland bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group

Cookies
This website uses cookies as described in our Cookie policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.