Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

En mer hållbar finansmarknad – vad innebär det för ditt företag?

Med Parisavtalet 2015 satte världen ett gemensamt klimatmål - att hålla den globala temperaturökningen långt under 2 grader och att jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader. Finansbranschen har en nyckelroll i att omdirigera kapital som skapar förutsättningar för långsiktig tillväxt och ett positivt avtryck på planeten. Vi bjöd in till ett seminarium för att diskutera betydelsen och konsekvenserna av EUs nya handlingsplan HLEG.

Under våren 2018 lade Europeiska kommissionen fram sitt förslag på handlingsplan för finansbranschen (HLEG). Förslaget innehåller åtta rekommendationer om åtgärder. Fokus ligger på transparens, jämförbarhet, riskbedömning och mätbarhet.

EU-förslag som ska resultera i förordning

Den plan som kommissionen tagit fram ska senare att konkretiseras i en förordning. En förordning är till skillnad från exempelvis ett direktiv bindande och ger inte utrymme för egna nationella tolkningar i lagstiftningen. Det gäller också från dag ett.

Många hoppas på ett beslut om förordningens innehåll innan EU-valet 2019. Åsa Sterte, ledare för den svenska delegationen i rådsförhandlingarna av kommissionens tre lagförslag för en hållbar finansmarknad, menade att det beslut som i första hand bör prioriteras av EU inför valet i maj är lagförslagen kring klimatupplysningar och koldioxidindex. Dessa är områden som flera parter skulle kunna enas kring redan idag. Därmed vore det ett sätt att driva på processen och samtidigt sätta grunden för svårare, men inte desto mindre avgörande, beslut exempelvis kring en gemensam taxonomi (dvs. gemensam klassificering gällande klimatrisker).

Katarina Areskoug Mascarenhas, Europeiska kommissionens ambassadör i Stockholm, menade att taxonomin är själva grunden för att möjliggöra ökad transparens och jämförbarhet. Ett rimligt scenario enligt henne är att vissa delar av förslaget presenteras 2019, för att sedan kompletteras vid senare tillfälle.

Konsekvenser för svenska företag

Den kommande lagstiftningen kommer att ställa ökade krav på svenska bolag att klimatredovisa och analysera resultat utifrån ett finansiellt perspektiv. Hur kraven utformas i detalj är ännu svårt att säga. Flera i onsdagens seminariepanel var dock eniga om att det inte finns någon anledning att invänta lagstiftning på området.

Carl Cederschiöld, vd Handelsbanken Fonder, menar att de flesta bolag har att vinna på att agera proaktivt i det läge som just nu råder. Att utvärdera och redovisa finansiella konsekvenser av klimatrisker är strategiskt ur affärssynpunkt för alla bolag med långsiktiga ambitioner om tillväxt. Det ligger i de flesta bolagsintressen att redan nu fundera över hur väl anpassade deras affärsmodeller är till klimatmålet om en temperaturökning på 1,5 grader.

Proaktivitet och transparens

Flera av paneldeltagarna betonade vikten av proaktivitet och transparens. Enligt Carina Silberg hållbarhetsansvarig på Alecta och delaktig i processen bakom EU kommissionens arbete med att formulera HLEG, är det idag fem procent av Europas pensionsfonder som beaktar klimatrisker i sina investeringar. Carl Cederschiöld menade vidare att på en marknad där kraven på jämförbarhet och mätbarhet kring klimatrisker ökar i snabb takt, ligger den som proaktivt synliggör sin egen påverkan i form av data steget före. Då har man systemen på plats och mer information att tillgå när lagstiftningen väl kommer. Här finns också poäng att hämta hem genom att vara en föregångare i branschen.

Framåtblickande scenario-analys, rapportering enligt Task Force on Climate-related Financial Disclosures och Science-Based Targets är exempel på verktyg som idag finns att tillgå för att genomföra den typen av analyser.

Behov av nya synsätt

Under seminariets gång lyftes också större frågeställningar kring förutsättningarna för finansbranschens roll och möjlighet till framtida påverkan. Marie Baumgarts är hållbarhetschef på SEB och medlem i den ”Technical Expert Group” som nu är med i arbetet med att formulera ett EU fördrag. Hon menade att det finns ett behov av att ifrågasätta vissa av de äldre grundläggande ekonomiska tankesätt som vi länge tagit förgivna såsom bruttonationalprodukt (BNP).

BNP mäter tillväxt som ett mått på ekonomisk framgång på nationell nivå, men utesluter helt externaliteter såsom utnyttjande av miljöresurser och effekter av negativ klimatpåverkan. Magnus Emfel, Senior Advisor Finance på WWF, framhöll vikten av att inkludera klimat men också andra miljöfaktorer såsom biologisk mångfald som förutsättningar för en långsiktigt stabil ekonomi och livskraftig planet såväl som näringsliv. Han menade att det därför är en positiv utveckling att flertalet centralbanker i Europa nu lyfter frågan, såsom den Franska centralbanken och Bank of England.

En finansbransch i förändring

Ett viktigt steg i en sådan riktning är att finansbranschen nu påbörjat arbetet med att ta den större riskbilden i beräkning där klimatriskerna också är en del, och därmed i sin tur ställer krav på sina egna innehav.

Vad detta innebär i än mer konkreta termer än det förslag som ligger framme idag får vi anledning att återkomma till då kommissionen kommit längre i sitt arbete. Fram till dess kan vi rekommendera fördjupad läsning i Europeiska kommissionens  non binding guidelines

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om förutsättningarna för framtidens finansmarknad och hur du förbereder dig inför kommande lagkrav.

Karin Arrenfeldt, Sustainability Affairsinfo@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 39 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med systerbyråerna Berntzon:BylundBysted, Comprend, Consilio International, Creo, Hilanders, Identx, Intellecta, Involve, Jung Relations, Mindmakers PR, Savvy, Socialminds, Springtime, Tomorrow, och Wonderland bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group

Cookies
This website uses cookies as described in our Cookie policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.