Hallvarsson & Halvarsson logotyp
Nyheter

Förvärvsrundorna fortsätter under 2019

Vi kan utgå ifrån att brexit, handelspolitiska risker, makroekonomin och aktiemarknadsvolatiliteten kommer att påverka M&A aktiviteterna under 2019, efter ett till synes mycket starkt 2018 då det i Sverige genomfördes hela 390 M&A-affärer, till ett värde av EUR 39. 5 miljarder (EUR 30. 8 miljarder, 2017). (källa: Mergermarkets statistik)

Men trots den ökade osäkerheten 2019 är det sannolikt att bolagen och P/E bolagen kommer att fortsätta exekvera på sina förvärvsstrategier. Detta för att framförallt säkra tillväxten, expandera kundportföljen men också för att stärka och diversifiera verksamheter, och/eller bredda kompetensen. När marknadsoro pressar aktiekurserna finns det köpare som ser förbi den kortsiktiga värderingen och har full fokus på långsiktigt värdeskapande. Vi tror att god likviditet, låga värderingar, låga räntor men även ökad ägaraktivism bäddar för ett intressant M&A år 2019, där vi som kommunikations­rådgivare naturligtvis hoppas kunna bistå med rådgivning och stöd för att säkerställa att transaktionerna blir framgångsrika.

Kommunikation som hygienfaktor

På den svenska marknaden finns det flera bolag som framgångsrikt kombinerat organisk tillväxt med förvärvad, och andra som inte lyckats lika bra.

Oftast sker förvärv eller avyttringar som en exekvering av en gedigen bakomliggande strategi. När bolagen identifierat vad som är kärnverksamhet, säljer man av det som inte är kärnverksamhet eller förstärker verksamheten via ytterligare förvärv. Avyttringar kanske görs för att stärka den finansiella plattformen, då förvärv däremot görs på basen av god tillgång till kapital och starka balansräkningar. Det finns också bolag som drivs av förvärv och som har utvecklats till förvärvsmaskiner som proaktivt skannar av marknaden på lågt värderade tillgångar.

Ett lyckat förvärv kräver ett bra fotarbete. Bakom framgångsrika förvärv ligger en tydlig förvärvsstrategi, gedigen förvärvsanalys, och framförallt en bra integrationsstrategi och integrationsprocess. I samtliga delmoment är kommunikation en slags hygienfaktor, och många gånger relaterat till att kommunicera den förändring som sker.

Svensk eller finne?

De flesta stora bolag är tydliga i sin kommunikation med hur de ser på förvärv. Följer man hur Ericssons kommunicerat och exekverat på sin förvärvsstrategi, kan man konstatera att strategin idag innebär ”strikt disciplin beträffande M&A-aktiviteter”. År 2010 kommunicerade man följande i sin årsredovisning: ”Genom sin starka ekonomiska ställning avser bolaget också att växa genom förvärv av små och medelstora företag”. Hur det gick sedan är en annan berättelse.

Det finns också ett stort internationellt förvärvsintresse som riktar sig mot svenska bolag. Det eviga ryktet om att Cisco behöver köpa upp ett uppstädat Ericsson, för att kunna få exponering på den amerikanska 5-G marknaden, lär inte suddas ut i första taget. Även om vi inte tror att så sker - vad skulle hända om Cisco lade ett fientligt bud på den nyputsade kronjuvelen? En del amerikanska analytikers våta dröm är en osannolik kombination av Nokia och Ericsson. Undrar om man då förlägger huvudkontoret i Helsingfors?

Våren 2018 då fin-tech bolaget iZettle planerade sin notering på Stockholmsbörsen, köptes det upp av amerikanska PayPal och blev ytterligare ett i gruppen av amerikanska dotterbolag medverksamhet i Sverige. Det lär inte bli det sista. Utländska investerare äger idag cirka 40% av börsens marknadsvärde, och de flesta är amerikanska eller brittiska ägare (källa:Euroclear Sweden). Debatten kring utländskt ägande har tagit fart i Sverige, men vi får då heller inte glömma att även svenska bolag gör direktinvesteringar i utlandet.

Kommunikativ riskanalys

Integrerat i en transaktionsprocess, och i de mätbara värden som förvärvet beräknas resultera i, finns bolagens kommunikations­kapacitet. Rakt igenom förvärv och avyttringar går förankring och kommunikation som ett rött snöre. Förvärvsprocesser kan dra ut på tiden eller bli väldigt trassliga och dålig kommunikations­kapacitet kan även sänka affärer. Utgångspunkten bör därför alltid vara en förebyggande riskanalys, för att kartlägga och i bland även neutralisera de olika intressenternas argumentation. Mitt inne i en process finns det sällan tillräckligt med kompetens eller resurser för att hantera hela kommunikations­komplexiteten. Den bör tas om hand i ett tidigare skede.

Bolagen knyter till sig juridiska och finansiella rådgivare tidigt i processen, eftersom de är nödvändiga. Kommunikations­rådgivning söker man ofta först i transaktionsskedet, trots att den kapaciteten och kunskapen behövs redan i den inledande strategiska fasen av transaktionen. Bolaget behöver bl.a. utforma en läckage plan, kriskommunikation, en strategisk tidsplan för offentliggörandet, samt skapa korrekta och konsekventa budskap för de olika målgrupperna.

Rättslig reglering

Nasdaqs take-over regler stipulerar följande: ”information som offentliggörs i anledning av ett planerat eller lämnat erbjudande, ska vara korrekt, relevant och tydlig. Den får inte vara vilseledande”. Detta gäller dock all kommunikation såväl extern som intern i alla sammanhang för börsnoterade bolag. Men, eftersom rättslig reglering och behovet av juridiska kompetens ofta genomsyrar ett förvärv, och de juridiska kraven på information är många, blir de juridiska rådgivarna ofta styrande i förvärvsprocesserna. Kommunikations­rådgivarnas input i utformningen av t.ex. pressmeddelandet som offentliggör affären, begränsas ofta till en kort beskrivning av målbolaget/förvärvande bolag, till vd-citat, till citat från ägare, och i rollen som kontrollenhet för att säkerställa att innehållet korrelerar med budskapsplattformen. Men resten är juridisk och finansiell jargong, som tyvärr inte går hem när bolaget presenterar förvärvet för privata investerare, media, samhällsaktörer, kunderna och medarbetarna. Till detta behövs en transparent och tydlig kommunikations­plattform.

Förändringskommunikation

För de medarbetare som tillhör målbolaget räcker det inte med att ledningen slentrianmässigt slänger ur sig ”business as usual” efter offentliggörandet, eftersom målbolagets medarbetare sällan uppfattar det så. I de här sammanhangen krävs transparent kommunikation och närvaro och en tydlig kommunikations­plan som täcker in de centrala frågor som uppstår. Alla svar finns inte genast tillhanda, men närvaro och kommunikation mildrar osäkerheten. Bland medarbetare i målbolag, där personalen blir varse förändringen via media och ett pressmeddelande, byggs inget förtroende för det nya. Efter offentliggörandet behöver medarbetarna regelbunden information om vad som sker. För att transaktion skall bli lyckad kan det alltså vara lika viktigt att följa upp, som att genomföra förvärvet. Och en viktig framgångsfaktor stavas återigen ”kommunikation”.

Helena Nordman-Knutson

Capital Markets

H&Hs erfarenhet inom företagsförvärv täcker såväl förvärvande bolag som målbolag och inbegriper strategisk rådgivning, praktisk handpåläggning och projektledning. Vi erbjuder även potentiella målbolag försvarsstrategisk kommunikation. Uppdragens karaktär skiljer sig åt från fall till fall och vårt erbjudande skräddarsys för att motsvara kundens behov. Vi är aktiva rådgivare i alla faser av ett förvärv, i strategifasen och transaktionsfasen, men även i integrationsfasen. Erbjudandet bygger på en kombination av erfarenhet, kompetens, och ett brett internationellt nätverk.info@halvarsson.se 
+46 8 407 20 00
© 2018 H&H Group

Sveavägen 20
Box 3666
103 39 Stockholm

Som kund hos Hallvarsson & Halvarsson blir du del av någonting större

Tillsammans med systerbyråerna Berntzon:BylundBysted, Comprend, Consilio International, Creo, Hilanders, Identx, Intellecta, Involve, Jung Relations, Mindmakers PR, Savvy, Socialminds, Springtime, Tomorrow, och Wonderland bildar vi Sveriges största kommunikations­grupp ‐ H&H Group

Cookies
This website uses cookies as described in our Cookie policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.