3 x på gång inom hållbarhet

Vi vågar påstå att hållbarhetsområdet kokar som aldrig förr. Här listar vi tre förändringar att ha koll på.
3 x på gång inom hållbarhet

Vi vågar påstå att hållbarhetsområdet kokar som aldrig förr. Här listar vi tre förändringar att ha koll på.

1. Nya upplägg för väsentlighetsanalys

Vad händer? Just nu pågår en omfattande uppdatering av GRI:s Universal Standards, den mest tongivande standarden för hållbarhetsredovisning. Allt ses över, även grundläggande koncept och principer. Här finner vi väsentlighet. Detta begrepp är särskilt intressant för att det syftar till att skilja viktigt från mindre viktigt samt bestämma vad som ska ingå i en redovisning och inte.

Hur påverkar det mig? Alla organisationer som redovisar eller ska börja redovisa enligt GRI Standards påverkas. Förslaget till ny standard var öppet för synpunkter sommaren 2020 och justeras just nu. Den nya versionen av GRI Standards väntas komma under andra halvåret 2021. Exakta datum för implementering är inte satta men den som ska redovisa brukar vanligtvis få uppemot två år på sig att komma igång med nya riktlinjer.  

2. Utvecklad klimatrapportering enligt TCFD

Vad händer? Finanssektorn börjar ställa allt tydligare krav på befintliga och potentiella investeringars klimatrapportering. TCFD:s (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) rekommendationer för klimatrelaterad finansiell information från 2017 används av allt fler bolag. Rekommendationerna handlar i stort om att få koll på hur bolag påverkas finansiellt av klimatförändringarna; dels rent fysiskt, dels av styrmedel för att begränsa växthusgasutsläpp. Påverkan analyseras utifrån exponeringen mot klimatrelaterade risker och möjligheter baserat på olika klimatscenarioanalyser.

Hur påverkar det mig? Att få koll på och hantera klimatrelaterade risker och möjligheter blir i ökande utsträckning en överlevnadsfråga då finansiering, intjäning och kostnader kan påverkas. Vissa branscher påverkas givetvis mer än andra. När det gäller klimatredovisning så används TCFD-rapporter i första hand av de som gör finansiella analyser av bolag där klimatfrågan är eller blir relevant.

3. Anpassning till taxonomiförordningen

Vad händer? Taxonomiförordningen, som kom i juni förra året, innehåller ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Syftet är att göra det möjligt att styra investeringar från mindre till mer hållbara verksamheter och på så vis uppnå EU:s klimatmål och gröna giv. I första steget tar taxonomin sikte på klimatförändringar. I andra steget inkluderas också vatten och marina resurser, omställning till en cirkulär ekonomi, föroreningar samt biologisk mångfald och ekosystem.

Hur påverkar det mig? Kriterierna för att göra själva klassningen är på gång. Arbetet är försenat men kriterierna väntas bli tillgängliga inom ett par veckor.

När det gäller årsredovisning är det hög tid att sätta igång. Företag av allmänt intresse ska redovisa de två första (klimatrelaterade) miljömålen i den lagstadgade hållbarhetsrapporten för 2021 och samtliga sex miljömål i hållbarhetsrapporten för 2022. Vissa finansmarknadsaktörer är skyldiga att redan nu (från 10 mars) redovisa de två första målen på sina webbplatser och i periodiska rapporter. Vilken dag som helst kommer också en uppdatering av EU:s direktiv om icke-finansiell redovisning.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med Sustainability Affairs?
Åse
Åse Bäckström
Executive Director
+46 70 971 12 66
ase.backstrom@halvarsson.se

Vill du veta mer?

Anna
Anna Grönlund Krantz
CEO, Partner
+46 70 637 33 51
anna.gronlund.krantz@halvarsson.se